Zespół ds. pielęgniarek SM

Misja zespołu

Misją zespołu jest opracowanie ogólnopolskich standardów pielęgniarskich postępowania z pacjentem ze stwardnieniem rozsianym, powołanie stanowiska pielęgniarki edukacyjnej w opiece nad pacjentem z SM, a co za tym idzie poprawę jakości życia chorych.

Cele zespołu

 • Prowadzenie i popieranie działalności naukowej oraz dydaktycznej w zakresie pielęgniarstwa w stwardnieniu rozsianym, wydawanie prac związanych z SM.
 • Współdziałanie w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków zespołu.
 • Dbanie o wysoką etykę zawodową członków.
 • Szerzenie wiadomości z zakresu pielęgniarstwa stwardnienia rozsianego.
 • Współdziałanie w organizowaniu opieki zdrowotnej w zakresie reprezentowanej specjalności.
 • Współpraca między ośrodkami w Polsce i zagranicą.
 • Podnoszenie jakości opieki świadczonej przez pielęgniarki wobec osób ze stwardnieniem rozsianym.
 • Podnoszenie rangi i prestiżu pielęgniarki opiekującej się pacjentem ze stwardnieniem rozsianym.
 • Powołanie stanowiska pielęgniarki edukacyjnej w opiece nad pacjentem ze stwardnieniem rozsianym.
 • Ustalenie procedur opieki pielęgniarskiej w stwardnieniu rozsianym w Polsce.
 • Poprawa jakości życia wszystkich osób dotkniętych stwardnieniem rozsianym poprzez zapewnienie odpowiednich usług opieki pielęgniarskiej.

Kontakt
mgr Joanna Olkiewicz
rolkiewicz@wp.pl