Statut

STATUT Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Neurologicznych

Rozdział I. Postanowienia ogólne (§ 1-5)

Rozdział II. Cele i środki działania (§ 6-7)

Rozdział III Członkowie, ich prawa i obowiązki (8-12)

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia (§ 13-17)

Rozdział V. Majątek Stowarzyszenia (§ 18)

Rozdział VI. Rozwiązanie i likwidacja Stowarzyszenia (§ 19)

Postanowienia końcowe (§ 20 – 21)

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Neurologicznych „, w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie działa na podstawie niniejszego statutu, zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną, może powoływać jednostki terenowe, oddziały, które nie posiadają osobowości prawnej. Osobami reprezentującymi odziały może być 3 osobowy zarząd.

3. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 2

1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto

Gdańsk.

§ 3

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym charakterze działania.

§ 4

1. Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem: „Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Neurologicznych”.

§ 5

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych

spraw może zatrudnić pracowników.

2. Stowarzyszenie nie prowadzi działalność gospodarczej. Środki jakie uzyska stowarzyszenie poprzez dobrowolne składki członkowskie i sponsorów np. firmy farmaceutyczne posłużą jedynie realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.

3. Ilekroć w statucie jest mowa o „pielęgniarce” należy przez to rozumieć również pielęgniarza.

Rozdział II

Cele i środki działania

§ 6

1. Celem Stowarzyszenia jest:

a) Prowadzenie i popieranie działalności naukowej oraz dydaktycznej w zakresie pielęgniarstwa neurologicznego, wydawanie prac.

b) Współdziałanie w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia.

c) Dbanie o wysoką, etykę zawodową członków.

d) Szerzenie wiadomości z zakresu pielęgniarstwa neurologicznego.

e) Współdziałanie w organizowaniu opieki zdrowotnej w zakresie reprezentowanej specjalności.

f) Współpraca między ośrodkami neurologicznymi w Polsce i zagranicą.

g) Podnoszenie jakości opieki świadczonej przez pielęgniarki wobec osób ze schorzeniami układu nerwowego.

h) Ujednolicenie dokumentacji pielęgniarskiej w oddziałach neurologii w Polsce.

i) Podnoszenie rangi i prestiżu pielęgniarki neurologicznej.

j) Ustanowienie dodatku za „uciążliwość” pracy pielęgniarki neurologicznej.

k) Powołanie stanowiska pielęgniarki edukacyjnej w oddziałach neurologii.

§ 7

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

a) Organizowanie zjazdów, sympozjów, konferencji, zebrań naukowych, odczytów, wystaw,

pokazów oraz innych form szerzenia wiedzy fachowej.

b) Wydawanie prac naukowych bezpłatnie za pośrednictwem istniejących instytucji wydawniczych.

c) Udział członków w różnych formach edukacji zawodowej z zakresu pielęgniarstwa

neurologicznego.

d) Udział Członków Stowarzyszenia w kształtowaniu programów edukacji zawodowej w zakresie pielęgniarstwa neurologicznego.

e) Współpracę z innymi towarzystwami naukowymi i instytucjami opieki zdrowotnej oraz samorządem pielęgniarek i położnych.

f) Współpracę z zagranicznymi towarzystwami i organizacjami mającymi podobne lub pokrewne cele.

g) Popularyzowanie informacji wśród społeczeństwa o pracy pielęgniarek neurologicznych.

h) Współpracę z fundacjami i organizacjami mającymi na celu gromadzenie funduszy służących

rozwojowi nauki z zakresu pielęgniarstwa neurologicznego.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a ) zwyczajnych,

b) wspierających,

c) honorowych.

§ 9

1.Członkami Stowarzyszenia są:

a) Członkowie zwyczajni, którymi są pielęgniarki i pielęgniarze sprawujący opiekę nad pacjentami ze schorzeniami neurologicznymi i neurochirurgicznymi. Związani zawodowo z tymi działami medycyny, którzy złożą pisemną deklarację członkowską.

b) Członkowie wspierający, osoby fizyczne lub prawne deklarujące pomoc materialną na rzecz Stowarzyszenia z tym: że osoba prawna działa wyłącznie przez swojego przedstawiciela.

c) Członkowie honorowi nie będący członkami zwyczajnymi lub wspierającymi za wniesienie szczególnych zasług w rozwój Stowarzyszenia.

d) Cudzoziemiec mieszkający w kraju lub zagranicą może być członkiem Stowarzyszenia po spełnieniu warunków opisanych w ust. l niniejszego paragrafu.

e) Przynależność do Stowarzyszenia nie stoi na przeszkodzie członkostwu w innych organizacjach i stowarzyszeniach.

§10

1. Nabycie praw członka zwyczajnego lub wspierającego następuje uchwałą Zarządu po spełnieniu

warunków opisanych w § 10 niniejszego Statutu.

2. Tytuł członka honorowego – stanowiący najwyższą godność Stowarzyszenia, nadaje Walne

Zebranie Członków.

§11

1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

a) Swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu i znaczenia Stowarzyszenia.

b) Dbać o jego dobre imię i przestrzegać zasady etyki zawodowej i deontologii.

c) Popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia.

d) Przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

e) Terminowo opłacać składki członkowskie.

2. Członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje:

a) Czynne i bierne prawo wyborcze.

b) Prawo wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących działalności władz Stowarzyszenia.

c) Prawo uzyskania rekomendacji Stowarzyszenia, dla przedsięwzięć związanych z wykonywanym zawodem.

d) Prawo do korzystania z pomocy Stowarzyszenia w ramach określonych w statucie.

e) Członkowi skreślonemu lub wykluczonemu ze Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania Członków.

3. Członkowie wspierający oraz honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem praw wyborczych.

§12

1. Utrata członkostwa Stowarzyszenia następuje w razie:

a) Śmierci członka.

b) Wystąpienia członka ze Stowarzyszenia.

c) Skreślenia z listy członków Stowarzyszenia.

d) Wykluczenia członka ze Stowarzyszenia.

2. Zamiar wystąpienia członka ze Stowarzyszenia winien być zgłoszony Zarządowi na piśmie.

3. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu w

razie:

a) nie płacenia składek członkowskich przez okres co najmniej 6 miesięcy.

b) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

4. Wykluczenie członka ze Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu w razie : a) nie przestrzeganie przez członka postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

b) działania na szkodę Stowarzyszenia,

c) utraty praw obywatelskich w wyniku prawomocnego orzeczenia Sądu,

d) na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia z przyczyn

określonych w niniejszym ustępie lit. a/ i b/.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§13

1. Władzami Stowarzyszenia są :

a) Walne Zebranie Członków,

b) Zarząd składający się z minimum 3 osób. W skład zarządu wchodzi: Przewodniczący, Skarbnik, Sekretarz.

c) Komisja Rewizyjna z 3 osób. Powoływana uchwałą przez Zarząd. Powołana do kontroli oddziałów terenowych.

2. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu

jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków /quorum/ spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

3. W przypadku, gdy liczba członków zwyczajnych przekracza 100 osób wówczas Walne Zebranie

Członków zastępowane jest Walnym Zebraniem Delegatów. Delegatów wybiera się: 1 delegata na 20 członków stowarzyszenia, okres kadencji delegata trwa 1 rok.

§14

1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków /quorum/.

2. Uchwały i protokoły z Walnego Zebrania Członków i Zebrania Zarządu podpisuje Przewodniczący Stowarzyszenia oraz Sekretarz.

3. Postanowienie uchwały wszystkich władz stowarzyszenia są podejmowane w I terminie przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w II terminie, który może odbyć się 30 min później przy członkach bez wymogu uczestnictwa połowy członków.

4. Na wniosek 10 członków Stowarzyszenia przeprowadza się głosowanie tajne mimo braku w danej sprawie zastrzeżeń statutowych.

§15

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny. Do udziału w Walnym Zebraniu Członków uprawnieni są wszyscy członkowie Stowarzyszenia oraz osoby zaproszone.

2. Walne Zebranie Członków zwoływane jest co 2 lata, a Sprawozdawcze raz w roku.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym czasie, w szczególnie

uzasadnionych przypadkach.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd :

a) z własnej inicjatywy,

b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,

c) na pisemny, umotywowany wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołane na żądanie Komisji Rewizyjnej lub członków

Stowarzyszenia powinno odbyć się nie później niż w terminie 6 tygodni od daty ogłoszenia żądania.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

7. Nad sprawami nie objętymi porządkiem obrad Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może

obradować i podejmować uchwały po wyrażeniu na to zgody przez 2/3 zebranych.

8. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy :

a) uchwalanie statutu i zmian w statucie Stowarzyszenia,

b) ustalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia na okres kadencji,

c) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,

d) wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia,

e) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej,

f) uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia oraz doraźnych komisji w razie ich powołania

g) rozpatrywanie odwołań członków Stowarzyszenia

h) podejmowanie uchwał w sprawach zgłoszonych przez Zarząd,

i) podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych organizacji,

j) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

k) podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania Członków.

9. O terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków członkowie powinni być

poinformowani co najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zebrania.

10. Uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie uchwalenia statutu lub jego zmiany, odwołania przed upływem kadencji władz Stowarzyszenia oraz pozbawienia godności honorowego członka Stowarzyszenia podejmowane są większością kwalifikowaną 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

§16

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z minimum 3 członków w tym przewodniczącego,

sekretarza i skarbnika.

2. W razie ustąpienia członka Zarządu, jego śmierci lub niemożności pełnienia funkcji członka

przez okres ponad 6-ciu miesięcy – mandat wygasa.

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu z przyczyn określonych w ust. 2, Zarząd

może powołać do swego grona nowego członka spośród kandydatów zgłoszonych do Zarządu

na Walnym Zebraniu Członków według kolejności uzyskanych głosów, przy czym liczba osób

powołanych nie może przekraczać 1/2 składu Zarządu.

4. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz. Zarząd jest

odpowiedzialny za przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i wykonywanie uchwał

Walnego Zebrania Członków.

5. Do zakresu działania Zarządu w szczególności należy:

a) zwoływanie Walnych Zebrań Członków,

b) opracowywanie planów i programów działalności Stowarzyszenia oraz przedstawianie ich

Walnemu Zebraniu Członków do zatwierdzenia,

c) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

d) podejmowanie uchwał o przyjęciu, skreśleniu lub wykluczeniu członków zwyczajnych i wspierających,

e) prowadzenie ewidencji członków Stowarzyszenia,

f) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i dysponowanie jego funduszami

g) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

h) ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich, przy czym Zarząd może w drodze uchwały zwolnić od płacenia składek niektóre grupy członkowskie,

i) powołuje w miarę potrzeb fachowe organy takie jak komisje, zespoły do realizacji celów

Stowarzyszenia.

6. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku.

7. Posiedzenia Zarządu zwołuje przewodniczący.

8. Przewodniczący kieruje pracami Zarządu i reprezentuje go na zewnątrz.

9. W sprawach nie cierpiących zwłoki, a nie zastrzeżonych do właściwości władz statutowych

Stowarzyszenia – przewodniczący może podejmować stosowne decyzje.

§17

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.

Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.

2. W razie ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej, jego śmierci, wykluczenia ze Stowarzyszenia, niemożności pełnienia funkcji przez okres ponad 6-ciu miesięcy – mandat członka Komisji wygasa. Skład osobowy Komisji Rewizyjnej w takim przypadku jest uzupełniany spośród kandydatów zgłoszonych do Komisji Rewizyjnej na Walnym Zebraniu Członków, według kolejności uzyskanych głosów.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.

4. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej w szczególności należy:

a) nadzorowanie i kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej oraz kontroli pracy oddziałów terenowych.

b) przedstawianie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków,

c) wnioskowanie o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

5. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków władz Stowarzyszenia oraz członków

Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

6. Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§18

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są :

a) składki członkowskie, wpisowe,

b) dotacje,

c) darowizny od osób prawnych i fizycznych, zapisy i spadki,

d) dochody z ofiarności publicznej.

2. Środki pieniężne niezależnie od źródeł ich pochodzenia wpłacane na konto. Stowarzyszenia i na nim przechowywane. Skarbnik może posiadać pogotowie kasowe w wysokości ustalonej przez Zarząd.

Rozdział VI

Rozwiązanie i likwidacja Stowarzyszenia

§19

1. Likwidacja Stowarzyszenia następuje w razie:

a) podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków,

b) wydanie postanowienia przez sąd rejestrowy o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

2. Uchwała Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia może być podjęta w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych /quorum/ i dla swej ważności wymaga 2/3 głosów.

3. Majątek z likwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cele określone w uchwale Walnego

Zebrania Członków, a w razie braku takiej uchwały o przeznaczeniu majątku na określony cel

społeczny orzeka Sąd.

4. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu lub osoba wyznaczona przez Sąd.

5. Koszty likwidacji Stowarzyszenia, a w szczególności wynagrodzenie likwidatora pokrywa się z majątku Stowarzyszenia.

6. Jeśli majątek Stowarzyszenia nie wystarcza na pokrycie zobowiązań zgłoszonych przez wierzycieli Stowarzyszenia, likwidator zgłasza wniosek o ogłoszenie upadłości Stowarzyszenia.

7. W sprawach likwidacji i ogłoszenia upadłości Stowarzyszenia nie uregulowanych powyżej mają

zastosowanie odpowiednie przepisy prawa o stowarzyszeniach i prawa upadłościowego.

Postanowienia końcowe

§20

Składki członkowskie oraz wpisowe wpłacone na rzecz Stowarzyszenia nie podlegają zwrotowi.

§21

Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się postanowienia sądu rejestrowego o zarejestrowaniu Stowarzyszenia lub jego zmian.

Data: 12.11.2010 Gdańsk